• KENGTA TECHNOLOGIES
  • Lab filter rentals

     

     

    Chúng tôi hiện tại đang có dịch vụ cho thuê thiết bị lọc khung bản kích thước nhỏ sử dụng cho mục đích thử nghiệm và sản xuất sản lượng nhỏ.

    Please contact us for more information.